วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

 QCC หรือ Quality Control Circle  คือการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการรวมกลุ่มระดมสมองเพื่อปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เป้าหมายหลักของ QCC นั้น มุ่งเน้นวางรากฐานของการปรับปรุงงานผ่านการพัฒนาคน ซึ่งการผลักดันกิจกรรมดังกล่าวในองค์กร จำเป็นต้องอาศัย ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ และการมีทีมงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรม QCC ในองค์กร จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง

หลักสูตร “QCC Facilitator : นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ” มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการดำเนินงานกับทีมนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ QCC และสามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความรู้ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่พนักงานและกลุ่ม QCC ได้ ทั้งในด้านของหลักการทางทฤษฎี และแนวทางการประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงาน QCC เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity) 

       2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการของ QCC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

       3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)

       4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรม QCC ในองค์กร

       5.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม QCC ในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางของ QCC

ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมกิจกรรม QCC ในองค์กร

ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน QCC ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับ

บุคลากรในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ

ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้างระบบการบริหารกิจกรรม  QCC ในองค์กรให้เกิดความต่อเนื่อง

หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบริหาร และขับเคลื่อนกิจกรรม กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC) ในองค์กร

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม
 • วิทยากร: สุธาสินี  โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

      ประสบการณ์ :

      – วิทยากรหลักสูตรด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เช่น Productivity Mindset,Smart People Smart Work,QCC Facilitator,KM Facilitator,Productivity Promotion Techniques 

      – ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Facilitator การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรด้วย Productivity Tools & Techniques  เช่น 5ส , Kaizen , QCC

      – ที่ปรึกษาโครงการ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (KM for Productivity) 

      – ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Based Learning / Learning Camp เพื่อสนับสนุนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป

รุ่น 2 วันที่ 29-30 กันยายน 2563

รุ่น 3 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 (รุ่นพิเศษ)

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

เรียนรู้หลักการสำหรับการดำเนินงานของกลุ่ม QCC ในฐานะ QCC Facilitator

 • แนวคิดพื้นฐานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity)
 • แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality Concept)
 • ความสำคัญของข้อมูลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC Tools)
 • แนวทางการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA (QC Story)
 • Group Workshop

        – การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ             

        – การปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบตามแนวทาง QC Story

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม QCC ในองค์กร

 • แนวทางการดำเนินงาน QCC ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • บทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)

      – การส่งเสริมการเรียนรู้

      – การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

      – การสร้างการมีส่วนร่วม

 • ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ QCC Facilitator
 • การประเมินผลงานกลุ่ม QCC
 • Group Workshop

      – การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ QCC และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3