วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-11:30 น.
EXPERIENCE SHARING ONLINE
หัวข้อ Practitioners of Business Excellence
วันศุกร์ที่  22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ: Development Workshop for Practitioners of Business Excellence

ณ Singapore

กรอบงานสู่ความเป็นเลิศ (Business Excellence Framework) เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการองค์กรเพื่อปรับปรุงผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน  องค์กรสามารถประยุกต์ใช้กรอบงานนี้ในการระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงขององค์กร และจัดระบบบริหารจัดการและกระบวนการให้สอดประสานไปในทางเดียวกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

Time
Topic Learning
10.00-11.20
  • ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • แนวคิดของ Singapore Business Excellence Framework
  • Best Practices จากการเข้าร่วม Business Excellence Conference in Singapore
โดย   คุณอุรศา  ศรีบุญลือ
        วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.20-11.30
ถาม-ตอบ

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ค่าธรรมเนียม:

ประเภท
ราคา
(รวม Vat 7%)
Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป
900 บาท/คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด