IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)

วันที่อบรม
15 ธันวาคม 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารนานา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

          ในยุคปัจจุบันและอนาคต องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และที่สำคัญคือความพยายามในการลดต้นทุน โดยการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นแบบ Lean ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจ โดยใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM ซึ่งเป็นผังแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ และทำการปรับปรุงและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ และกลายเป็น แผนผังสายธารแห่งคุณค่าสำหรับอนาคต (Future State Value Stream)

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงความสำคัญของความสูญเปล่า  7 ประการ,การลดและสร้างแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean 
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการ การสร้าคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM 
 • สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ  การสร้างผังคุณค่าในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ

      วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน  อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing 

– ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน  วิศวกร 
 • ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจนำแนวคิด VSM ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต    

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563(เลื่อนการอบรม)

รุ่น 2 วันที่ 15 กันยายน 2563​ : สามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้แบบ Offline หรือ Online ผ่าน ZOOM

รุ่น 3 วันที่ 15 ธ้นวาคม 2563 ​ : สามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้แบบ Offline หรือ Online ผ่าน ZOOM

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
 • การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN
 • การสำรวจคุณค่าและความสูญเปล่า ประการ  
 • Workshop : 7 wastes 
 • การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • Workshop : VSM 
 • การวัดประสิทธิภาพของเตรื่องจักร (OEE)
 • การอ่านและการใช้งานข้อมูลใน Current State VSM
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
 • แนวทางการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ใน VSM 
 • ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการกำหนด VSM
 • สรุป และถามตอบ

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3 (สำหรับองค์กรที่เลือกรูปแบบการอบรมแบบ Classroom)

Latest Course


Latest Articles