Thailand Quality Award 2019 Winner Conference - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

สัมมนาวันที่
5 - 6 สิงหาคม 2563
เวลา 9:00-17:30 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

สัมมนา

 

กำหนดการ
การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

วันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ


สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอเชิญร่วมงาน

Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

          รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

 

Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี2019 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้
และที่พิเศษกว่าทุกๆ ปี คือปีนี้เรามีองค์กรระดับประเทศที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award 2019 ถึง 2 องค์กรด้วยกัน  หลังจากไม่มีใครได้รับรางวัลนี้มาเป็นเวลาถึง 8 ปี นับเป็นองค์กรไทยลำดับที่ 5 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รวมถึงองค์กรที่ได้รับรางวัลอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันอีก 11 องค์กร  รวมเป็น13 องค์กร ได้แก่

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ
(Thailand Quality Class Plus: Operation)  จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารออมสิน
3. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน  8 องค์กร

1. การประปานครหลวง
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
8. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ทั้ง 13 องค์กรที่ได้รับรางวัลนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแสดงถึงความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และที่สำคัญรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มอบให้องค์กรยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 13 องค์กรมีกระบวนการบริหารที่มีความสมดุลครบทุกด้านอยู่ในระดับสากล มีระบบการนำองค์กร มีการวางแผนกลยุทธ์ มีการดูแลลูกค้า พนักงาน ระบบงาน และผลการดำเนินงานที่ดีจากการดำเนินธุรกิจ โดยจากการที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าของระดับพัฒนาการองค์กรมาโดยตลอด พบว่า มีองค์กรเป็นจำนวนมาก ที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีระดับพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มาสมัครขอรับรางวัลงานสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก และครั้งเดียวที่ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ อันเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนจากองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น เริ่มตั้งแต่ที่มา วิธีคิด จนถึงการออกแบบมาเป็น Model และระบบต่างๆ ได้เห็นภาพการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบ อย่างตลอดทั้งกระบวนการ จนสามารถนำมาต่อยอดและปรับใช้ในองค์กรของท่านเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

Experience Sharing from TQA Winner 2019
09.00 – 09.30
พิธีเปิด
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 11.00 “True Excellence Model and Leadership System” และ

“การสร้างความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ Telecom Service Provider”

โดย คุณสุวิชา ภรณวลัย   หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านประกันคุณภาพ

      คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์   หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล

      และดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ   หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน

      กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

11.00 – 12.00 “Panel Discussion กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู”

Moderator นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.00 – 13.00 Networking Lunch
Experience Sharing from TQC+ Operation Winner 2019
13.00 – 14.00

 

“การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อบรรลุพันธกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล   ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์

      ธนาคารออมสิน

Moderator นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

14.00 – 16.00 “ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการและนวัตกรรม”

โดย คุณไพศาล  สารภี   ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการใหญ่

     กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

“วิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบสู่เป้าหมาย Logistic Excellence”

โดย คุณอำนวย  พรมอนันต์   กรรมการผู้จัดการ

      บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

Moderator อ.วลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ:
– อาหารว่างเสิร์ฟแบบ Set Box ในห้องสัมมนา เช้าเวลา 11.00น.และบ่ายเวลา 14.00น.
 – อาหารกลางวันเสิร์ฟเป็น Lunch Set Box

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

Experience Sharing from TQA Winner 2019
09.00 – 10.30 “GHB Leadership Smart System” และ

“การสร้างความเป็นเลิศที่มุ่งสู่เป้าหมายการทำให้คนไทยมีบ้าน”

โดย คุณฉัตรชัย ศิริไล   กรรมการผู้จัดการ

      ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10.30 – 11.30 “Panel Discussion ธนาคารอาคารสงเคราะห์”

Moderator รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

11.30 – 12.30 Networking Lunch
Experience Sharing from TQC Winner
12.30 – 13.30 “การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบการนำองค์กรที่เข้มแข็ง”

โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล   คณบดี

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การจัดทำแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร”

โดย ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Moderator อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

13.30 – 14.30 “การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและชุมชน”

โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา   คณบดี

      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า”

โดย รศ.ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์

      รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ

      มหาวิทยาลัยมหิดล

Moderator รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

14.30 – 15.30 “การออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นมุมมองเชิงระบบ”

โดย ว่าที่ ร.ต. เด่นพล กาฬกาญจน์   วิศวกร ระดับ 10

      โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

“การจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า”

โดย คุณปริญญา ยมะสมิต   ผู้ว่าการ

      การประปานครหลวง

Moderator รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

15.30 – 16.30 “การจัดการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตามอุดมการณ์ MBKYES”

โดย คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

      ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

“การสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อผลการดำเนินงานที่ดี”

โดย คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Moderator อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นหลัก โดยมิได้แจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:
– อาหารว่างเสิร์ฟแบบ Set Box ในห้องสัมมนา เช้าเวลา 10.30น.และบ่ายเวลา 14.30น.
 – อาหารกลางวันเสิร์ฟเป็น Lunch Set Box

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ราคาปกติ
Promotion
Team Learning
เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 10 ก.ค. 63
          สมาชิก         
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
9,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 10,165 บาท)
สมัคร 10 ท่าน
ฟรีท่านที่ 11
8,500 บาท / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,095 บาท)
 
บุคคลทั่วไป
 
10,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 11,235 บาท)
9,000 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,630 บาท)
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th  หรือ Fax 0-2619-8070

 

หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกเลิกและคืนเงิน
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
  หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63
  มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้ว/เรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์          : 0-2619-5500 ต่อ 434 , 435 (ชุติมา, ผ่องอำไพ)
E-mail           : publicseminar@ftpi.or.th
Website         : https://www.ftpi.or.th

 

วิทยากร

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

Best Practice Sharing from TQC Plus Operation Winner 2019

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Best Practice Sharing from TQC Winner 2019หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition