วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00-17:30 น.

ร่างกำหนดการ การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
วันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอเชิญร่วมงาน
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
          รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

 

Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี2019 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้
และที่พิเศษกว่าทุกๆปี คือปีนี้เรามีองค์กรระดับประเทศที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award 2019 ถึง 2 องค์กรด้วยกัน  หลังจากไม่มีใครได้รับรางวัลนี้มาเป็นเวลาถึง 8 ปี นับเป็นองค์กรไทยลำดับที่ 5 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รวมถึงองค์กรที่ได้รับรางวัลอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันอีก 11 องค์กร  รวมเป็น13 องค์กร ได้แก่

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร
1.กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ
(Thailand Quality Class Plus: Operation) จำนวน 3 องค์กร
1.กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารออมสิน
3.บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน  8 องค์กร
1.การประปานครหลวง
2.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.มหาวิทยาลัยมหิดล
7.โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
8.ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 

ทั้ง 13 องค์กรที่ได้รับรางวัลนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแสดงถึงความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และที่สำคัญรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มอบให้องค์กรยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 13 องค์กรมีกระบวนการบริหารที่มีความสมดุลครบทุกด้านอยู่ในระดับสากล มีระบบการนำองค์กร มีการวางแผนกลยุทธ์ มีการดูแลลูกค้า พนักงาน ระบบงาน และผลการดำเนินงานที่ดีจากการดำเนินธุรกิจ โดยจากการที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าของระดับพัฒนาการองค์กรมาโดยตลอด พบว่า มีองค์กรเป็นจำนวนมาก ที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีระดับพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มาสมัครขอรับรางวัลงานสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก และครั้งเดียวที่ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ อันเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนจากองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น เริ่มตั้งแต่ที่มา วิธีคิด จนถึงการออกแบบมาเป็น Model และระบบต่างๆ ได้เห็นภาพการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบ อย่างตลอดทั้งกระบวนการ จนสามารถนำมาต่อยอดปละปรับใช้ในองค์กรของท่านเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
09.00 – 09.30 Keynote Speaker
Experience Sharing from TQA Winner 2019

Moderator นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

09.30 – 10.30 “True Excellence Model and Leadership System”

โดย กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

10.30 – 11.00 Refresh & Networking
11.00 – 12.00 “การสร้างความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ Telecom Service Provider”

โดย กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

12.00 – 13.00 Networking Lunch
Experience Sharing from TQC+ Operation Winner 2019

Moderator รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ และอ.วลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

13.00 – 14.20

 

“การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพื่อบรรลุพันธกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

โดย ธนาคารออมสิน

14.20 – 15.40 “ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการและนวัตกรรม”

โดย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

15.40 – 16.10 Refresh & Networking
16.10 – 17.30

 

“วิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบสู่เป้าหมาย Logistic Excellence”

โดย บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

Experience Sharing from TQA Winner 2019

Moderator รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

09.00 – 10.30 “GHB Leadership Smart System”

โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10.30 – 11.00 Refresh & Networking
11.00 – 12.00 “การสร้างความเป็นเลิศที่มุ่งสู่เป้าหมายการทำให้คนไทยมีบ้าน”

โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

12.00 – 13.00 Networking Lunch
Experience Sharing from TQC Winner

Moderator อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และอ.รัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

13.00 – 14.00 “การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบการนำองค์กรที่เข้มแข็ง”

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การจัดทำแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร”

โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00 – 15.00 “การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและชุมชน”

โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า”

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00 – 15.30 Refresh & Networking
15.30 – 16.30 “การออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้นมุมมองเชิงระบบ”

โดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

“การจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า”

โดย การประปานครหลวง

16.30 – 17.30 “การจัดการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตามอุดมการณ์ MBKYES”

โดย ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

“การสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อผลการดำเนินงานที่ดี”

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

ราคาปกติ
Promotion
Team Learning
เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน
วันที่ 10 ก.ค. 63
          สมาชิก         
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
9,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 10,165 บาท)
สมัคร 10 ท่าน
ฟรีท่านที่ 11
8,500 บาท / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,095 บาท)
 
บุคคลทั่วไป
 
10,500 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 11,235 บาท)
9,000 / ท่าน
(ราคารวม Vat = 9,630 บาท)
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th  หรือ Fax 0-2619-8070

 

หมายเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนา ยกเลิกและคืนเงิน
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
  หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63
  มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้ว/เรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์          : 0-2619-5500 ต่อ 434 , 435 (ชุติมา, ผ่องอำไพ)
E-mail           : publicseminar@ftpi.or.th
Website         : https://www.ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด