วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ชื่อหลักสูตร สถานที่ ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบัน บุคคลทั่วไป

Enabler 1 : Corporate Governance & Leadership

วันที่ 9-10 เมษายน 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 2 : Strategic Planning

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 4 : Stakeholder & Customer

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 7 : Knowledge Management & Innovation Management

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

 

ENABLER 7 KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
In-sight and In-depth Knowledge Management and Innovation Management for Future  Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • ผู้ที่รับผิดชอบในในการดูแลการจัดการความรู้และบริหารนวัตกรรมองค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
 • เพื่อบริหารองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และธุรกิจ โดยใช้องค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร และการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมกรณีศึกษา
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า และการจัดระบบงานและพัฒนากระบวนการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศให้ประสบความสำเร็จ
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การสร้าง เผยแพร่ ประยุกต์ เก็บ รักษาและต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่าง / กิจกรรมกลุ่ม / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 Mem 8,000 บาท

Non-mem 8,500 บาท

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • กระบวนการการจัดการความรู้
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการความรู้ พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • KM Model-FTPI
 • KM-TQA-SEPA
 • KM-ISO 9001 : 2015
 • KM-ISO 30401: 2018
 • CoP

 

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • CEN/TS 1655-1-2013
 • SQA-Innovation Excellence Framework

 

วิทยากร

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช     ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณณัฐพล เอกไพศาล    วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณสุประภาดา โชติมณี วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ