วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ชื่อหลักสูตร สถานที่ ค่าธรรมเนียม
สมาชิกสถาบัน บุคคลทั่วไป

Enabler 1 : Corporate Governance & Leadership

วันที่ 9-10 เมษายน 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 2 : Strategic Planning

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 4 : Stakeholder & Customer

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

Enabler 7 : Knowledge Management & Innovation Management

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

 N/A 8,000 8,500

 

ENABLER 4 STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
In-sight and In-depth Stakeholder and Customer Management for Future  Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาทางการตลาด ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างมุมมองด้านบวก รวมถึงบริหารความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่สำคัญอย่างสมดุล
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การกำกับดูแล การดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อชุมชน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การปรับปรุงกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่าง / กิจกรรมกลุ่ม / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 Mem 8,000 บาท

Non-mem 8,500 บาท

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนสียและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • Stakeholder Management
 • ISO 2600
 • AA 1000 พร้อมตัวอย่าง

 

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด
 • การจำแนกลูกค้า การรับฟังเสียงลูกค้า
 • การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการลูกค้า พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า
 • กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
 • กระบวนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
 • กระบวนการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

 

วิทยากร

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช     ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ     ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณอุรศา ศรีบุญลือ       วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ