วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

       เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือบริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับบริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ IATF 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่ และประยุกต์ในในโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบตามระบบบริหารคุณภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคของ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในหน่วยงานของตนเอง

ผลที่คาดว่าได้รับ

 • ทราบหลักการพื้นฐาน และแนวทางวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่โอกาสเกิดและผลกระทบ
 • ทราบวิธีการจัดทำ Design FMEA  
 • ทราบวิธีการจัดทำ Process FMEA

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และการทำ Workshop

วิทยากร คุณณัฐพล  เอกไพศาล  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส 

     วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการนวัตกรรม, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, 

เหมาะสำหรับ

 • วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายผลิต ผู้จัดการประกันคุณภาพ
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดเนื่องจากการออกแบบ การผลิต
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • หลักการพื้นฐานและแนวคิดขั้นตอนการวิเคราะห์ FMEAกรอบแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
 • FMEA Approach: Design FMEA and Process FMEA
 • ขั้นตอนการจัดทำ FMEA 
 • Step # 1 : Scope Definition
 • Step # 2 : Structure analysis
 • Step #3 : Function Analysis
 • Step #4:  Failure analysis
 • Step #5:  Risk analysis
 • Step #6:  Optimization
 • Step #7:  Results Documentation

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3