วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

      ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งหรือคนที่มี  IQ  สูง ( ฉลาดทางสติปัญญา)  แต่ในความเป็นจริงก็พบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานไปสู่ชีวิต จริงคนเราเกี่ยวข้องกับการใช้  3 Q   ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงานและดำรงชีวิต หัวเรื่อง: การพัฒนา 3 จะช่วยส่งเสริมความสามารถการอยู่ร่วม กับครอบครัวผู้ร่วมงานและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จได้   

     EQ  (Emotional Quotient)  หรือความฉลาดทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดีปรับตัวเข้ากับสังคมได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

     AQ ( Adversity Quotient)  หรือความสามารถในการเผชิญและรับมือ  กับอุปสรรคเผชิญวิกฤติ 

     MQ  (Moral Quotient)  หรือความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม 

หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับ พนักงานหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่จะได้เรียนรู้เท่าทันและสามารถจัดการ 3Q  

ได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นมากขึ้น

 
วัตถุประสงค์
 

 •    ทราบแนวคิดและความสำคัญของ 3 Q  กับการทำงานและดำรงชีวิต
 •    วิเคราะห์ลักษณะของตนเองจากแบบทดสอบและ แนวทางการปรับได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
 •    ทราบเทคนิคการพัฒนาตนเองตามแนวทาง  3Q  และปรับใช้ในการทำงานและชีวิตได้

 

วิธีการอบรม 

 •    บรรยายยกตัวอย่างโดยให้หลักการและตัวอย่าง  เชิงพฤติกรรม
 •    กิจกรรมและแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง
 •    วิทยากร  คุณวชิรา บุตรวัยวุฒิ 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแฟค จำกัด
 • ที่ปรึกษาโครงการพฤติกรรมองค์กร บริษัท เซเรบอส จำกัด ( ผู้ผลิต Brand ซุบไก่ )
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ สวนนงนุช (พัทยา)
 • ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รพ.สุขุมวิท,ฯลฯ
 • ที่ปรึกษา สมาคมไทยโค้ช
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร บ.มอร์แดนฟรี (Duty Free Bangkok Airways)

 

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่ องค์กรเอกชน และ ภาคราชการ
 • อาจารย์พิเศษด้านจิตวิทยา ระดับปริญญาโท ให้กับหลายสถาบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลีนิคไทย
 • ที่ปรึกษามูลนิธิ Mind Coach (ท่าน ว.วชิรเมธี ประธานมูลนิธิ)
 • วิทยากรบรรยาย EQ ในหลักสูตรของ

– รร.การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทย์รามา

– Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษาอิสระและวิทยากรบรรยาย อาทิ ปตท., ธนาคารแห่งประเทศไทย, SCG ฯลฯ

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานหัวหน้างานผู้จัดการหรือผู้ที่ต้องการ พัฒนาตนเอง

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2563

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป

รุ่น  ที่ 3  วันที่ 22 กันยายน 2563     

รุ่นที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น . ลงทะเบียน

09.00-16.00 น

 • ไอคิว  และ 3Q  กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ( ชีวิตที่สมดุล
 • มารู้จัก 3 กันเถอะ
 • 3 กับตนเองครอบครัวและการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย  3Q
 • EQ  กับการพัฒนาตนเองและการประยุกต์ใช้  

    –  เทคนิคการสร้าง  ความคิดที่มีประสิทธิภาพ, การคิดที่มีประสิทธิภาพ

 • AQ  กับการพัฒนาตนเองโดยใช้เทคนิค  CO 2 RE 
 • MQ  กับการพัฒนาตนเองและการประยุกต์ใช้ 
 • เพื่อทดสอบแบบวิเคราะห์ตนเองพร้อมแนวทางหัวเรื่อง: การพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม 
 • สรุปและถามตอบ