วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน  หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี   ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน   อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสอนงานที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  ชัดเจน  ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้ โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ดังนั้นความรู้และทักษะในการสอนงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี รวมถึงการกำหนดและจัดทำแผนการสอนงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • ได้รับความรู้และทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมและแบบซอยงาน เพื่อการพัฒนาลูกน้องได้
 • สามารถสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและบรรลุผล

วิธีการอบรม   

 • การบรรยาย  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติสาธิตวิธีการสอนงานที่ถูกต้อง และการให้ข้อเสนอแนะ
 • วิทยากร คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

       ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน  ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 2 วัน (รับเพียง 20 ท่าน/รุ่น)

รุ่น 1 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563[Online Training]

รุ่น 2 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • คุณสมบัติที่จำเป็นของหัวหน้างาน
 • ปัญหาในการสอนงาน
 • การสอนงานแบบต่าง ๆ 
 • หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI ​(Training Within Industry)​

13.00-16.00 น.

 • การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

–  การซอยงานและการฝึกปฏิบัติ

–  ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ*

วันที่สอง

09.00-12.00 น.

 • การสอนงานที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ 
 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน*

13.00-16.00 น.

 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน *
 • ให้คำแนะนำโดยวิทยากร
 • บทสรุป

* ผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมงานสำหรับฝึกปฏิบัติการสอนงานระหว่างการอบรมโดยงานนั้นต้องใช้เวลาในการสาธิตไม่เกิน 10 นาทีโดยให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติสอนงานจริง (ควรเลือกงานที่สามารถนำอุปกรณ์มาสาธิตสอนงานได้)

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3