วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

        ปัจจุบันองค์กรต่างๆ นิยมดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ  ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน การใช้ทรัพยากร  การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการในการจัดทำ วางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 2. เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียน  วิเคราะห์ การวางแผน การประเมิน สรุปผลโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่างๆทั้งทางด้านบุคลากร ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และ Workshop
 • วิทยากร : คุณกำพล กิจชระภูมิ 

         วิทยากรที่ปรึกษาและมีประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาคบริการ และภาคผลิต

      วิทยากรหลักสูตรด้านการบริหารโครงการ และหลักสูตรอื่นๆ

      ประสบการณ์ในการทำงาน อาทิ  บริษัท สยามสแตนเลส สตีล จำกัด, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการโครงการ, 
 • Project Leader,  ผู้รับผิดชอบงานโครงการ 
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18-19 มีนาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป

รุ่น 3 วันที่ 9-10 กันยายน 2563

รุ่น 4 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ 
 • การบริหารโครงการ
 • การกำหนดโครงการ (Defining the  Project)
 • Project Selection , Project Objective & Target
 • Project Feasibility Study
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)\
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมและเวลา  อาทิ​ Work Breakdown Structure, Linear Responsibility ​ Chart, Gantt Chart, PERT/CPM 
 • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง
 • Workshop

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การบริหารโครงการ (ต่อ)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control)
 • การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing)
 • การประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผน
 • การวิเคราะห์ผลที่ทำได้ (Earned Value Analysis)
 • การปิด สรุปโครงการ (Project Closing)
 • Workshop 
 • Question & Answer