IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-08 Automatic Guided Vehicle System (ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ) New

วันที่อบรม
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

          การขนส่งและลำเลียง นับเป็นกระบวนการสำคัญที่ทุกองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญ  เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่กระบวนการหรือกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า  ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาระบบการขนส่งลำเลียง จึงส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต, การยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง การอำนวยความสะดวกเพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

          ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินทางและการขนส่ง โดยไม่ต้องคนขับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย ความคุ้มค่าในการลงทุน และความสะดวกในการใช้งาน

การออกแบบระบบขนส่งลำเลียงที่ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องมีความรู้ในด้านการวางผังโรงงาน, ปริมาณการขนส่งต่อรอบ, รอบเวลาในการขนส่ง และภาชนะบรรจุชิ้นงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบการขนส่งและลำเลียงชิ้นงาน ให้สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติ

2.เพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณรอบเวลาการขนส่ง,  ปริมาณการขนส่ง ให้เป็นไปตามปริมาณการดำเนินธุรกิจ

3.เพื่อออกแบบเส้นทางการขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ และสถานีในการขนส่ง

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม
 • วิทยากร : คุณทรงธรรม  หัตถา

         วิทยากรที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เหมาะสำหรับ

 •  ผู้บริหารระดับต้น หน่วยงานฝ่ายผลิต คลังสินค้า   
 •  วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต, วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 •  ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 •   ความเป็นมาของระบบการขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ  
 •   องค์ประกอบสำคัญของระบบการขนส่งลำเลียง
 •   เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในระบบการขนส่งลำเลียง

13:00-16.00 น.

 •   การคำนวณปัจจัยพื้นฐานของระบบการขนส่งลำเลียง
 •   กรณีศึกษา อุปกรณ์ขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ
 •   กิจกรรมกลุ่ม ออกแบบระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ

Latest Course


Latest Articles