IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-09 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0)

วันที่อบรม
18 - 19 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

         การจัดการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่างๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 

 

วัตถุประสงค์

         ได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบและข้อจำกัดต่างๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า ซอร์ฟแวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ฯลฯ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรของตน ให้ทันกับยุค 4.0

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

วิทยากรคุณอาณัติ ยงยุทธ Senior Logistics Manager บริษัท ECCO Thailand

– ประสบการณ์ด้าน  Warehouse  อาทิ  Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานจากฝ่ายคลังสินค้า

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 25-26 มีนาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563

รุ่น วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 •  แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า และการปรับตัวสู่ยุค 4.0
 •  ประเภทของคลังสินค้า
 •  เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ
 •  ประเภทของคลังสินค้า
 •  การกำหนดขนาด และเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
 •  การวางผังคลังสินค้า
 •  ถาม ตอบ และสรุป

วันที่สอง

09.00-16.00 น.    

 •  กิจกรรม และงานในคลังสินค้า เช่น การรับ การเก็บ 
 •  การจ่าย การตรวจนับ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
 •  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า
 •  อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุประเภทต่าง ๆ
 •  ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
 •  การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
 •  การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
 •  ถาม ตอบ และสรุป

Latest Course


Latest Articles