KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New

วันที่อบรม
4 - 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงรอบด้านในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ความพยายามในการยกระดับผลิตภาพและสร้างนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรนำมาเป็นนโยบายหลัก ซึ่งการจัดการความรู้ในองค์กรถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีการให้ความรู้ และแนวปฏิบัติในเชิงของการประยุกต์ใช้ ตามหลักการ เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ รวมถึงให้แนวทางในการเป็นนักส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่นำไปสู่การต่อยอดและยกระดับผลิตภาพขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และหลักการจัดการความรู้ที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร 
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
 • เพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ​

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการจัดการความรู้ และแนวทางในการประยุกต์ใช้ที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่นักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม

วิทยากรคุณสุธาสินี  โพธิจันทร์ 
             วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ :

– วิทยากรหลักสูตรด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เช่น Productivity Mindset , Smart People Smart Work , QCC Facilitator , KM Facilitator , Productivity Promotion Techniques

– ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Facilitator การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรด้วย Productivity Tools & Techniques  เช่น 5ส , Kaizen ,QCC

– ที่ปรึกษาโครงการ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (KM for Productivity)

– ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Based Learning / Learning Camp เพื่อสนับสนุนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

เหมาะสำหรับ

บุคลากรในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน 
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร 
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563(เลื่อนอบรมเป็น 17 – 18 สิงหาคม 2563)

รุ่น 2 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563​  : สามารถเลือกอบรมได้แบบ Offline หรือ Online ผ่าน ZOOM

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • หลักการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (KM for Productivity)

         – ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร

         – ประเภทของความรู้ และการจัดเก็บความรู้ในองค์กร

         – การพัฒนาความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

         – การเชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 • หลักการพื้นฐานของเครื่องมือ และเทคนิคที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Tools & Techniques

      เช่น CoPs , Story Telling , Knowledge Capturing 

 • Workshop

           ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ  CoP : Communities of Practices

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ (KM Implementation)

         – หลักการของ KM SPA Model

         – แนวทางการดำเนินงานตาม KM Process

         การกำหนดขอบเขตดำเนินงานและ การจัดทำ Knowledge Mapping

 • การส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Facilitator)

           – ความสำคัญของการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร

           – บทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร

           – แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition