IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New

วันที่อบรม
4 - 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

          Smart Value Chain หมายถึง ระบบการเพิ่มคุณค่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการต่างๆตลอดห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการและช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น สินค้าบางอย่างมีส่วนต่างของราคาระหว่างการผลิตต้นทางและการขายในตลาดที่ไม่มาก แต่ในทางกลับกันสินค้าบางอย่างกลับมีราคาที่กระโดดสูงขึ้นอย่างมากเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆในห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ และกระบวนการธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการประสานร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน  อันจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตและขยายแหล่งรายได้ให้กับธุรกิจ สามารถคงสถานะความแข็งแกร่งทางธุรกิจในตลาด และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรม
 • เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
 • เพื่อให้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในอนาคต

ผลที่คาดว่าได้รับ

 • ทราบหลักการพื้นฐาน และแนวทางการบริหารที่ดีในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
 • ทราบแนวโน้มการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต
 • ทราบแนวทางการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ภายในและภายนอกองค์กร
 • ทราบแนวทางการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานสู่อนาคต

วิธีการอบรม   การบรรยาย ยกตัวอย่าง และ Workshop

วิทยากร : คุณณัฐพล เอกไพศาล    
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 

บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจ
 • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย  ผู้จัดการทุกแผนก
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  17-18 มิถุนายน 256​เลื่อนเป็นรุ่นถัดไป

รุ่น 2 วันที่  4-5 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนวคิดการเพิ่มคุณค่า (Value Creation
 • กรอบแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Smart Value Chain Development Framework )
 • การสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
 • แนวทางนวัตกรรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการและการตลาด
 • Workshop

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด 
 • แนวทางการบูรณาการในห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความร่วมมือ
 • การมองอนาคตของห่วงโซ่คุณค่าและกำหนดกลยุทธ์
 • แนวทางการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
 • Workshop
วิทยากร

ณัฐพล เอกไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ , ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ , Service Innovation ,ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ & วิจัยและพัฒนา บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด
บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition