SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)

วันที่อบรม
3 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,700 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายโดยผ่านกระบวนคิดการวิเคราะห์ผนวกกับมุมมอง ประสบการณ์

ที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ วิธีการ ตลอดจนสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการทำงานและธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ 

วัตถุประสงค์

 •    เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์สมัยใหม่ รูปแบบต่างๆ 
 •    เพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์รูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน และธุรกิจได้
 •    เพื่อให้ทราบมุมมอง แนวทาง วิธีพัฒนาตนเองสู่การคิดอย่างมีกลยุทธ์ในการทำงานได้

 

วิธีการอบรม

 • กิจกรรม และยกตัวอย่าง

วิทยากรดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการนวัตกรรมอิสระ

 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic Planning และ Problem Solving & Decision Making,  Feasibility Study for Project , Lean Management, Leadership Development Managing People for Result เป็นต้น
 • ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย อาทิ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, Senior Associate บจก. เคปเนอร์-ทรีโก ประเทศไทย,   Specialist Engineer บจก.คาร์ดิแนลเฮลล์ ประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. แอนเซล ประเทศไทย เป็นต้น ​นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

 

ระยะเวลาวัน

รุ่น 1 วันที่ 31 มีนาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนะนำภาพรวมหลักสูตร + กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • เรียนรู้กระบวนการคิด และการพัฒนาการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ตามหลักการ Whole Brain Model ​และระบบการคิด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • กิจกรรม
 • เรียนรู้ความหมายของกลยุทธ์ องค์ประกอบของกลยุทธ์
 • เรียนรู้ความหมาย รูปแบบ และองค์ประกอบของการคิดอย่างมีกลยุทธ์
 • กระบวนการคิดอย่างมีกลยุทธ์

  ขั้นตอนที่ 1 การคิดหาเป้าหมายที่ท้าทายและแตกต่าง

  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ภายใน เน้นการค้นหาความเก่ง (Core competency)ขององค์กร

  ขั้นตอนที่ 3 การคิดหาแนวทางที่โดดเด่นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

  ขั้นตอนที่ 4 การคิดหาแนวทางลดอุปสรรคต่อการบรรลุความสำเร็จ และยั่งยืน

 • ฝึกปฏิบัติ

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสถานการณ์ภายนอก เน้นการรับมือความไม่แน่นอน (Uncertainty)

 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
 • การประยุกต์กระบวนการคิดอย่างกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ
วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles