วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

 การประชุมอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งในองค์กร ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องให้เวลาส่วนหนึ่งกับการประชุม เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือลงมติเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมในองค์กร แต่การประชุมมักจะเผชิญกับปัญหา เช่น ประชุมเกินเวลา ยืดเยื้อ ไม่มีวาระ ไม่ออกความเห็น ใช้สำนวนโวหาร ไม่มีใครฟังซึ่งกันและกัน สุดท้ายยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทำให้หลายคนไม่อยากเข้าร่วมประชุม

หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคการบริหารการประชุมของผู้ที่เป็นผู้นำการประชุม โดยเน้นการบริหารการประชุมให้เป็นไปตามวาระ เวลา และกระชับประเด็น ผู้บันทึกที่เน้นสาระ ตรงประเด็น  และผู้ร่วมประชุมที่อยากนำเสนอด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร โดยมีเทคนิคการประชุมในหลักสูตรนี้ที่จะช่วยให้บุคลากรพัฒนาทักษะพูดเป็น ฟังเป็น ถามเป็น  และสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารการประชุม
 • เพื่อให้เกิดทักษะในการจัดการกับการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย อภิปราย 
 • ฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริง
 • วิทยากร คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

      ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

      ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

      และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หัวหน้างาน เลขานุการ ผู้ที่ทำหน้าที่นำการประชุม หรือทีมงานกิจกรรมกลุ่มย่อย

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ปัญหาที่ทำให้การประชุมไร้ประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจัดสรรบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
 • เครื่องมือที่ช่วยให้การประชุมง่ายและสะดวกขึ้น
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในระหว่างการประชุม
  • ฟังเป็น
  • พูดเป็น
  • ถามเป็น
 • เทคนิคการจัดการกับปัญหาในการประชุม
 • เทคนิค After Action Review:  AAR 
 • ฝึกปฏิบัติการประชุม
 • สรุป 
 • ถาม ตอบ