วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

          องค์กรที่แข็งแกร่งจะต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการเพิ่มศักยภาพของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความได้เปรียบและสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดการกระบวนการของแต่ละองค์กรมีหลากหลาย เช่น จัดการเพื่อแก้ไขปัญหา จัดการให้กระบวนการมีมาตรฐาน จัดการให้กระบวนการมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

          หลักสูตรนี้ จะเป็นการเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการกระบวนการแก่องค์กรต่างๆ โดยให้แนวทางหลักตั้งแต่ การออกแบบ การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางในการจัดการที่ดี ที่หลายองค์กรนำไปปฏิบัติแล้วได้ผล พร้อมเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดการกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนสามารถบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม 

 • บรรยาย  กิจกรรม และฝึกปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง

วิทยากรคุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​

– ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด

– วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด

เหมาะสำหรับ

 •    ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้จัดการ
 •    เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.     

 • ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
 • การวางแผนกระบวนการทำงาน
 • การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน 
 • มาตรฐานในการทำงาน

13.00-16.00 น.     

 • การควบคุมกระบวนการ
 • การแก้ไขสิ่งบกพร่องในกระบวนการ
 • การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
 • การปรับปรุงกระบวนการ
 • ตัวอย่าง พร้อมฝึกปฏิบัติ
 • สรุป และถาม ตอบ