วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

ในภาวะปัจจุบัน องค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้ ต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิต บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ    ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลาและมีความสามารถในการทำกำไร และดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพ และการลดต้นทุน เป็นแนวทางในการพยายามลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน  ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจ สังเกต ค้นหา และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น จะทำให้องค์กรมีต้นทุนที่สูง การลดความสูญเสีย ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและหัวหน้างาน และผู้บริหารทุกคน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้  มีจิตสำนึก การสังเกต ค้นหาสาเหตุของความสูญเสีย และหาแนวทางแก้ไข ป้องกันเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการผลิตภาพ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์

 • ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เกิดความรู้ และความเข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียในการบวนการหรือการทำงานได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเสีย

วิทยากร: คุณณิภณ พินศริรกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด,

Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 •    ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  พนักงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย
 • ความสูญเสีย 7 ประการ กับต้นทุนการผลิต
 • เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการ พร้อมตัวอย่าง
  • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป
  • ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น
  • ความสูญเสียจากการการเคลื่อนย้าย ขนย้าย
  • ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล
  • ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว
  • ความสูญเสียจากการรอคอย ว่างงาน
  • ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย
 • การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิต
 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย
 • เสนอผลงานกลุ่ม
 • สรุป