วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้  Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM,JIT,QC, IE-Techniques

วัตถุประสงค์

  • ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
  • สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย ภาพตัวอย่าง การควบคุมด้วยการมองเห็น
  • ฝึกทำกิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา
  • วิทยากรคุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการ Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด 

– ประสบการณ์ วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด 

เหมาะสำหรับ

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจากฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563​ (Facebook Live)

รุ่น 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

  • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการ Visual Control 
  • การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control 

–  เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ

–  เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ 

          และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

–  การวางแผน และควบคุมการผลิต

13.00-16.00 น.

  •  การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (ต่อ)

      –  ระบบคุณภาพ 

      –  5ส และการควบคุมวัสดุ

      –  การบำรุงรักษา

  •  กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
  •  สรุป และถาม ตอบ