วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

          หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด  แนะนำจุดแตกต่างระหว่าง Version ปี 2008 กับ ปี 2015   พร้อมตีความแต่ละข้อกำหนด ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ 

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO9001:2015 ครั้งนี้  ถือว่าเป็นยกระดับ  การบริหารจัดการครั้งใหญ่ และมีความท้าทายเป็นอย่างมากขององค์กรที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ทุกองค์กรนำองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐาน คือ  

 1. เจตจำนงขององค์กร (The concept of organization purpose) ที่ต้องการทำให้องค์กรสามารถดำรง อยู่ได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาวด้วยการดำเนินงานที่ต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก และต้องมีการวัดผลการดำเนินงานที่นอกเหนือจากด้านการเงิน (Financial performance) ด้วยมุมมอง 3 ด้าน (Triple bottom lines) คือ ด้านเศรษฐกิจ (Economic performance) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecological performance) ด้านสังคม (Social performance)    นอกจากนี้  องค์กรยังต้องมีการสื่อสารผ่าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  นโยบาย และวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุง เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้  
 2. สภาวะแวดล้อมภายนอก (The concept of external environmentข้อจำกัดในการดำเนินงานซึ่งทำให้องค์กรต้องปรับตัวตาม (adapt) หรือต้องค้นหาแนวทางที่จะดำเนินการ (shape) ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นเพื่อบรรลุผลตามความตั้งใจขององค์กร และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The concept of interested partiesซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน ผู้ส่งมอบ และสังคม ซึ่งองค์กรจะต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง (Need and Expectation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาใช้กำหนดแนวทางดำเนินการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว ตลอดจนสามารถทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความผูกพัน (Engagement) ต่อองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • ได้ทราบข้อกำหนดที่สำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 • ได้ทราบถึงความแตกต่างของมาตรฐาน ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบคุณภาพในองค์การ และนำองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • ช่วยดึงดูดและรักษาลูกค้า  โดยการสามารถทำได้ตามข้อกำหนดลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย  ตัวอย่าง  Workshop 

วิทยากร: คุณทิพย์สุภา กอบกู้วัฒนา วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

               ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ

 • คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ/ คณะทำงานด้านความยั่งยืน 
 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานใหม่ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการ Update ความรู้ข้อกำหนด จาก Version 2008 เป็น Version 2015

ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนเพราะเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่

จะไปสู่ความเข้าใจในหลักสูตรต่อเนื่องอื่น ๆ ในระบบคุณภาพ ISO 9000 ต่อไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 31-31 กรกฏาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน  ISO 9001: 2015 
 • แนวคิดหลักในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน  
 • คำศัพท์ คำจำกัดความของมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 • โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 
 • อธิบายข้อกำหนด ISO 9001 : 2015   เปรียบเทียบจุดต่างของ Version 2008 กับ 2015
 • แนะนำการจัดทำระบบคุณภาพในองค์การ และเตรียมความพร้อมนำองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • ข้อกำหนดที่ บริบทองค์กร
 • ข้อกำหนดที่ ความเป็นผู้นำ

 

วันที่สอง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ข้อกำหนดที่ การวางแผน
 • ข้อกำหนดที่ การสนับสนุน
 • ข้อกำหนดที่ การดำเนินการ
 • ข้อกำหนดที่ การประเมินสมรรถนะ 
 • ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง

Workshop

ถามตอบ

ทำแบบทดสอบ

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3