วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่างๆต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตนเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดีบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดว่าชีวิตเราต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Self AIMS อันประกอบด้วย การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness) การสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต (Self Initiation) การกระตุ้นจูงใจตนเองและการบริหารเวลา เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Self Motivation) และการสร้างสมดุลให้แก่ตนเองอันก่อให้เกิดความสำเร็จทั้งงานและชีวิตส่วนตน (Self Sufficiency)

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้รู้จักและเข้าใจตัวเอง สามารถประเมินจุดเด่นจุดด้อย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านเครื่องมือและวิธีการต่างๆอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการ และวางแผนตนเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบ กิจกรรมกลุ่ม 
  • กรณีศึกษาด้วยเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
  • วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เหมาะสำหรับ

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

– แนวคิด Productivity (Balancing between Efficiency and Effectiveness)

– ทฤษฎี และ Self AIM การค้นหาตัวเอง(R’s theory and Self AIMS)

– Exercise I – (Discover true self)

– การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness)

– ระดับของจิตใจ (Level of Mind)

– Exercise II – Self Talk

– การสร้างแรงบันดาลใจ (Self Initiation)

– Exercise III – การตั้งเป้าหมายส่วนตัว(Personal Goal Setting)

– การสร้างแรงจูงใจตนเอง (Self Motivation)

– Exercise IV – Time Management & Situation Analysis​ (การบริหารเวลาและวิเคราะห์สถานการณ์)

– Self Sufficiency (Balancing between work and life)

– สรุป และถาม ตอบ