วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

แนวคิดในการมองอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

ดังนั้นองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการรับมือกับอนาคต รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการตัดสินใจชิงกลยุทธ์ บนพื้นฐานของอนาคต และความไม่แน่นอน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของอนาคต และความไม่แน่นอน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการจัดทำกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

ผลที่คาดว่าได้

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน
 • เป็นแนวทางให้กับองค์กรในการตัดสิน ใจ และการกำหนดกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 • เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง และการสร้างภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต (Foresight & Scenario Planning)

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา และ กิจกรรมกลุ่ม

 

วิทยากร: คุณกุลชุดา ดิษยบุตร

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
 • ผู้รับผิดชอบในการจัดทำกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • ประเภทธุรกิจ บริการ ผลิต หน่วยงานภาครัฐ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.  

 • What is future ?
 • What we know about future?
 • Futures Trends
 • How to handle the future ?
 • Futures strategies
 • Case Study
 • Workshop 
 • Q&A