IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IM-05 Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)

วันที่อบรม
16 - 17 ธันวาคม 2563
เวลา 8:30-16:00 น.
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

Promotion สมัคร ท่าน ฟรีท่านที่ 3

          ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความผาสุกและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น 

          TQM เป็นเส้นทางสู่การบริหารจัดการเพื่ออนาคต ที่ไม่เพียงแต่ประกันคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายในได้อย่างสมบูรณ์ 

          หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการจะสร้างคุณภาพให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

 •   เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 •   สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้
 •   สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในอนาคต

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย  กรณีตัวอย่าง (Case Study)  ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • วิทยากรคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

       – วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

       – ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด,

วิศวกรอาวุโส ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีทไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางและสูง ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนะนำสู่ TQM
 • องค์ประกอบของ TQM ( Kano’s House)
 • TQM Concept (Fact & Data, Next Process, Market-In)
 • TQM Vehicle ( Management By Policy, Cross functional ​Management , Daily  Management )

วันที่สอง

09.00 – 16.00 น.    

 • TQM Techniques ( 7 tools , New 7 tools)
 • Workshop
 • แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การ
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในกิจกรรม TQM
 • การสนับสนุนกิจกรรม TQM

   

วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles