วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาวะการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลง  ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean  ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพที่มีประสิทธิผล   และระบบลีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาและบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ยุค 4.0

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และสร้างคุณค่าตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางของระบบ Lean
 • สามารถปฏิบัติ ควบคุม และติดตามผลการปรับปรุงตามแนวทางของระบบ Lean ได้
 • เข้าใจการใช้ระบบลีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: รุ่น 1 คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากร: รุ่น 2-3 คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน 
 • อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • – ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
 • – ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน  วิศวกร

ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจนำแนวคิดของระบบ Lean ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563

รุ่น 2 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
 • การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN เพื่อมุ่งสู่ Industry 4.0
 • เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ LEAN
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การจัดการสถานที่ทำงาน
 • การจัดการด้านคุณภาพ
 • การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • การควบคุมการผลิต

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ
 • การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • การประเมินผลการจัดการกระบวนการ (เป้าหมายและตัวชี้วัด)
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
 • การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
 • ลีนสู่การเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ LEAN