วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

สังคมในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลูกค้าในยุคนี้มีความรู้มากขึ้น ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งยังมีความคาดหวังต่อสินค้าและบริการสูงขึ้น ซึ่งหากไม่พอใจในสินค้าหรือบริการแล้วจะไม่ใช่แค่เพียงการตีจากเท่านั้น แต่จะมีการบอกต่อ ๆ กัน ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งผลให้เกิดภาพพจน์แง่ลบต่อองค์กรในชั่วพริบตา หลักสูตรเทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า พฤติกรรม ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย และมีเทคนิคการรับมือกับลูกค้าสารพัดรูปแบบ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยาก ประเภทต่างๆ อาทิ ลูกค้าเจ้าอารมณ์ ลูกค้าที่จู้จี้ ลูกค้าละเอียด ลูกค้าเจ้าขุนมูลนาย ลูกค้าใจร้อน เป็นต้น เพื่อสามารถให้บริการได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และเกิดการบอกต่อในทางที่ดี ในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมการบริการ ทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย
 • เพื่อทราบเทคนิครับมือลูกค้าที่มีคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยากประเภทต่างๆ
 • เพื่อสร้างแนวทาง ปรับปรุงการให้บริการ ป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำๆ กับผู้รับบริการท่านอื่น​

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ
 • วิทยากร: คุณรัชชุมา หุตายน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ ด้านการขาย

       ประสบการณ์

-Managing Director บริษัท เกรท แอคชั่น จำกัด, Marketing Director  บริษัท สทิวเด้นท์ เวิล์ด ลิงค์เคจ จำกัด

-Assistant Vice President -HRD ธนาคารไทยพานิชณ์ จำกัด(มหาชน)

-Manager- Channel Marketing & Development บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน):  AIS

-Manager-Customer Service Development & Training บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานที่ให้บริการ (Front Line), ผู้ให้บริการลูกค้าโดยตรง
 • พนักงาน Counter Service และผู้สนใจ

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 เมษายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2563

หัวข้อ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.  

 • บทบาทของพนักงานบริการ พฤติกรรมการบริการ ทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า
 • อ่านลูกค้าให้ออก เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย (Customer Analysis)
 • เทคนิคการรับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง และลูกค้าที่ให้บริการยากประเภทต่าง ๆ
 • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง อะไรควรทำ ไม่ควรทำในการบริการลูกค้า
 • แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาการบริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ๆ
 • สรุป และถาม ตอบ