วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียวแต่สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นส่วนที่สำคัญอย่าง   ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้อย่าง  ต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรม 5สและความปลอดภัย เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5สและความปลอดภัย เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5สและความปลอดภัย เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
 • เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
 • เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5สสและความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง  Workshop
 • เยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5สและความปลอดภัย

วิทยากร : คุณณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และระบบการทำงาน บ.จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น และ

เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในด้าน การบริหารโครงการ การวัดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5​ และความปลอดภัย  และพนักงานทั่วไป​

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิต
 • แนวคิดและความสำคัญ

         – ทำไมต้องทำ

         – ความหมายของ 5สและความปลอดภัย

         – ขั้นตอนการทำ

         – ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

 • การดำเนินกิจกรรม 5สและความปลอดภัย
 • ฝึกปฏิบัติหาจุดปรับปรุงในพื้นที่ทำงาน

วันที่สอง

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-16.00 น.

 • เยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5สและความปลอดภัย

16.00-18.00 น. 

 • เดินทางกลับ