วันที่ 29 - 30 เมษายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

ในการควบคุมคุณภาพนั้น การป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นย่อมส่งผลดีต่อองค์กรมากกว่าการแก้ไขหลังจากที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว ประเด็นสำคัญคือเราจะสามารถตรวจพบสัญญาณ ความผิดปกติของกระบวนการ เพื่อลงมือแก้ไขก่อนที่กระบวนการจะทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกมาเป็นจำนวนมากได้อย่างไร ซึ่งเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางสำหรับวัตถุประสงค์นี้ก็คือ Statistical Approach for QC (STF QC) นั่นเอง อีกทั้ง STF QC ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000  และ QS 9000 ด้วย

นอกจากนั้น STF QC ยังเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการ  ซึ่งเป็นดัชนีที่จะบอกว่ากระบวนการของเรามีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้ตามข้อกำหนดทางคุณภาพของลูกค้าหรือไม่

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความสำคัญ  และแนวทางในการนำสถิติมาใช้ควบคุมคุณภาพ
 • สามารถสร้างแผนภูมิควบคุม และตีความหมายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการได้

 

วิธีการอบรม

 •  การบรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม  และฝึกปฏิบัติ 
 •  กรุณานำเครื่องคิดเลข มาเพื่อใช้ในการอบรม
 • วิทยากรคุณกำพล กิจชระภูมิ

      วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineer) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

      วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประสบการณ์ อดีตที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 29-30 เมษายน 2563    

รุ่น 2 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมายของคุณภาพ
 • ความผันแปร
 • เครื่องมือพื้นฐานทางสถิติ
 • แนวคิดของแผนภูมิควบคุม
 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบ Variable 
 • Workshop

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบ Attribute 
 • Workshop
 • การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
 • Workshop
 • สรุปและถาม ตอบ

เลื่อนการอบรม สนใจสมัครอบรมรุ่นถัดไป คลิ๊ก https://www.ftpi.or.th/event/34359