วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ขณะเดียวกันความไม่พึงพอใจ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้น ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทจะมีวิธีตอบสนอง หรือระบบในการจัดการกับ  ข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจจากการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆ ข้อมูลการร้องเรียนเหล่านี้บริษัทจำเป็นต้องนำมาพิจารณาแก้ไข ป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และแบบเชิงรุก ตลอดจนรักษาความรู้สึกของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • ทราบเทคนิค และวิธีการรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้า และเปลี่ยนเป็นความประทับใจได้
 • สามารถจัดระบบการรับข้อร้องเรียน และวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบได้

 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย กรณีศึกษา ตัวอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • วิทยากร: คุณจุลชัย จุลเจือ

       วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการ การบริหาร

อดีต ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)

 

เหมาะสำหรับ

พนักงานบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ดูแลด้านการบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบบริการ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 เมษายน 2563

รุ่น 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

รุ่น 3 วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น.

 • Customer Satisfaction Model
 • สาเหตุของการร้องเรียนจากลูกค้า
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและเปลี่ยนเป็นความประทับใจ
 • กลยุทธ์สำคัญในการจัดการข้อร้องเรียน
 • ปัจจัยในการสร้างบริการเพื่อลดสาเหตุของการร้องเรียน
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
 • Mini Workshop & แลกเปลี่ยนความเห็น
 • สรุป และถามตอบ

 

เลื่อนการอบรม สนใจสมัครอบรมรุ่นถัดไป คลิ๊ก https://www.ftpi.or.th/event/34354