วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ชี้แนวทาง พัฒนาศักยภาพให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้บทบาท คุณสมบัติ ความแตกต่างของการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ช
 • เรียนรู้เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 • เพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย  Work Shop กรณีศึกษา 
 • วิทยากร: คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker

วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ

      ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of AmericaLos Angeles, U.S.A.,

      Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

      วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
 • ผู้บริหารทีมงาน 
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 10 มีนาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563(เลื่อนการอบรม)

รุ่น 3 วันที่ สิงหาคม 2563

รุ่น วันที่ 20 ตุลาคม 2563

รุ่น 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความหมาย ความสำคัญและความแตกต่างระหว่าง Coaching/ Mentoring/ Counseling 
 • บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยง และโค้ช 
 • ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นผู้สอนงานที่ดี การฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกต
 • การโค้ชแบบ 360 องศา และ Coaching Arts 
 • การโค้ชแบบการฝึกอบรมในงาน (On Job Training) 
 • การใช้ GROW Model เพื่อติดตามผลลัพธ์
 • กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Strategies) 
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีผลงานดี (Super Star) 
 • เทคนิคการโค้ชพนักงานที่มีปัญหาขั้นรุนแรงด้วย 
 • The 2 Minutes Challenge 
 • วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากการกำหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 • สรุป และถาม-ตอบ