วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา และกิจกรรม Business Matching (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

เวลา 9.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สัมมนา หัวข้อ “OEE: Enhance Overall Equipment Effectiveness Through Focus Improvement Pillar: ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง”
ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ในงาน Material Handling Exhibition (MHE2020)

 

เวลา 13.00-16.30 น. กิจกรรม “จับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching” 

ในงานแสดงเครื่องจักรเพื่อการขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า (MHE 2020) และงานแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (PACK MAC 2020) (กิจกรรม Business Matching รับจำนวนจำกัด 12 องค์กร)

 

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาที่มักจะพบคือ เครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน   เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้ง เกิดการสูญเปล่าอื่นๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้น การที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

 

เหมาะสำหรับ

  • หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง

 

Learning Topic

  • ความสูญเสียหลัก 6 ประการของเครื่องจักร
  • การคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  • การติดตามผลค่า OEE แบบ Real Time
  • ขั้นตอนการวิเคราะห์และปรับปรุงค่า OEE
  • กรณีศึกษา


วิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด