วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น.

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ อิมแพค ฮอล์ล 8  ในงาน Material Handling Exhibition (MHE2020)

 

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  แต่ปัญหา  ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน   เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  และหาทำงปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง

 

09.00 – 12.00 Enhance Overall equipment effectiveness (OEE) Through Focus Improvement Pillar
ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

 • ความสูญเสียหลัก6ประการของเครื่องจักร
 • การคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • การติดตามผลค่าOEE แบบ Real Time
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าOEE
 • กรณีศึกษา

 

โดย  คุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ

 

วิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส  ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัทรีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร

**แสดงผลผ่าน Google Chrome**

 

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด