วันที่ 26 กันยายน , 29-30 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น.
 • This event has passed.

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ องค์กรจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กร (Business Transformation) เพื่อให้สอดรับกับบริบทใหม่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่ตรงประเด็น จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร   ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ที่มีความหลากหลายซับซ้อน เพื่อการนำมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้น องค์กร มีการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงาน ด้วยแนวทางลีน ผ่านการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ  การใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Digital & Technology อันนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภาพที่มีประสิทธิผลเพื่อเตรียมการมุ่งสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

 

สิ่งที่คุณจะได้

1. เข้าใจหลักการการวิเคราะห์ข้อมูล (Customer Data Analytics) ที่เกี่ยวข้องกับเสียงของลูกค้า 3. สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ สร้างผังคุณค่าในอนาคต (Further State Value Stream Mapping)
2. เข้าใจถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และสร้างคุณค่า สามารถวิเคราะห์กระบวนการเพื่อวางแผน การผลิต ปฏิบัติ ควบคุม และติดตามผลการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทาง LEAN เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0 4. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ

 

สถานที่อบรม | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (BTS สนามเป้า)

วิทยากร

คุณเชษฐพงศ์  สินธารา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา  ด้านการบริหารการผลิต   Industry 4.0   Lean Production Work System Design  การจัดการกระบวนการ  การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
คุณปริญญ์  เสรีพงศ์
วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO การบริหารจัดการด้านเอกสาร การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้  และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมเอกสารในระบบ ISO ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 

 

ระยะเวลา วันที่ 26 กันยายน, 29-30 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน 2562
จำนวน 4 วัน

 

หัวข้อการอบรม

26

ก.ย.
 • ความหมายของการเพิ่มผลิตภาพ แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในยุคของข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอล
 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Productivity Improvement)
 • ประเมินความพร้อมขององค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยลีนและเทคโนโลยีดิจิตอล (Assessment Workshop)
 • Customer Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)  เพื่อทบทวนความสอดคลัองกับกระบวนการทำงานและต่อยอดไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ

29

ต.ค.
 • แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Industry 4.0
 • เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ LEAN
 • การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ และการสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM และการขับเคลื่อนกระแสคุณค่า
 • Action Plan การดำเนินงาน Digital Productivity Improvement

30

ต.ค.
(ครึ่งวันบ่าย)
Site Visit : เยื่ยมชมองค์กรตัวอย่าง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากองค์กรธุรกิจชั้นนำด้าน Digital Technology
(วันที่ และสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบภายหลัง)

5

พ.ย.
นำเสนอแผน การดำเนินงาน Digital Productivity Improvement Action Plan

 

ค่าลงทะเบียน

สถานะสมาชิก
ราคาก่อน
Vat 7%
ราคารวม
Vat 7%
Promotion พิเศษ
สมัคร 3 ท่าน ต่อองค์กร
รับส่วนลดรวม 1,500 บาท
ติดต่อสอบถาม
คุณธนศักดิ์ : ส่วนบริการฝึกอบรม
Tel. 02-619-5500 ต่อ 451-456
Line: @FTPI
Email: tanasak@ftpi.or.th
Member 15,500 16,585
Non-Member 17,000 18,190
 • อัตรานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เอกสารประกอบการอบรม

 

การชำระค่าธรรมเนียม

 • โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  เลขที่ 210-0-508619
 • ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ ส่งมาที่
  E-mail: training@ftpi.or.th, ID Line: public.ftpi หรือ โทรสาร 02-619-8098
 • สถาบันฯอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน