วันที่ 12-13, 16 มิ.ย.62 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 - 16:30 น.