วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

ทั้งด้าน People management และด้าน Productivity improvement

 

  วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท เวลา 09.00 – 16.00 น. (08.30 น. เริ่มลงทะเบียน)

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานด้านการบริหารคน การบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน                                 และนำไปใช้บริหารลูกน้อง  เพื่อให้เกิดการยอมรับและจัดการปัญหาด้านคนได้
 • เพื่อให้หัวหน้างานพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จำเป็นและนำไปใช้การวิเคราะห์ปัญหา              ปรับปรุงงาน และชี้แนะลูกน้องได้อย่างมีหลักการ

วิธีการอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมอบรม

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ในองค์กรทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ภาคเอกชน และภาครัฐ
 • หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม
 • ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์

คุณดุจดาว ดวงเด่น   

 • วิทยากรด้านการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 20 ปี ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

 • วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 • ประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการบรรยายและให้คำปรึกษา ด้านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ                               และการประยุกต์ใช้อย่างได้ผล   ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการและหน่วยงานราชการ

 หัวข้ออบรม  

Day 1 : วันที่ 18 มิถุนายน 2562

People Management Skills (ทักษะด้านการบริหารคน)

 • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ภาวะผู้นำและการสื่อสาร
 • ทักษะการวางแผนงาน
 • ทักษะการสอนงาน&พัฒนาลูกน้อง
 • ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมินผลงาน
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ
Day 2 : วันที่ 19 มิถุนายน 2562
Productivity Improvement Skills (ทักษะด้านการปรับปรุงผลิตภาพสำหรับหัวหน้างาน)
 • แนวทาง Kaizen และการปรับปรุงงาน
 • แนวคิดการทำงานแบบ Lean (Lean Thinking)
 • วิธีหาและกำจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes)
 • QC Tools สำหรับหัวหน้างาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram)

 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม VAT)
สมาชิก
5,500
สมัครตั้งแต่ 3 ท่านต่อองค์กรขึ้นไป
จะได้รับ Gift Set Pocket Book 1 ชุด
– 50 โรค ซื่อบื้อ ของหัวหน้างาน
– เรื่องเล่าอย่างผู้นำ 4
– เคล็ดลับการเพิ่มผลผลิตภาพและปรับปรุงงานภายใน 6 เดือน
ไม่เป็นสมาชิก 5,800
 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรอบรม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สถาบันฯอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์) ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 210-0-508619
สมัครและชำระเงิน ภายใน 28 พฤษภาคม 2562
รับฟรีหนังสือ    50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 456 (เอราวรรณ)
อีเมล์: arawan@ftpi.or.th

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร