วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:30 - 16:00 น.
หลักสูตร
Design Solution for Complex Problem
เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

 

        ปัญหาที่มีความซับซ้อน เป็นปัญหาเชิงระบบเกิดจากหลายปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเกิดปัญหาซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่เน้นมองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ ไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ซึ่งเป็นรูปแบบแนวคิดที่ผสมผสาน การคิดองค์รวม (Holistic Thinking) และ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทำให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของระบบ และสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นอย่างมีเหตุและผล ผู้เรียนจึงสามารถเข้าใจสาเหตุที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหา เช่น ปัญหาพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง ส่งผลต่อผลการดำเนินงานลดลง เป็นต้น
        โดยในวันแรกผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กรอบคิดที่เป็นความเชื่อว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ (Fixed Mindset)” และ “เรามีความสามารถที่จะทำได้ (Growth Mindset)” ซึ่งมีผลต่อการคิดองค์รวม และวิธีการสร้าง Growth Mindset ผ่านแนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นที่จะนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ (Creative Confident) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ใช้สมองส่วนใดคิดรูปแบบการคิดองค์รวม และการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงรูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารด้วยแนวคิด Whole Brain Model นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ความผิดพลาดของมนุษย์ที่ส่งผลให้คิดไม่รอบด้าน หรือขาดเหตุและผลในการตัดสินใจ ด้วยแนวคิด Two System Thinking เมื่อผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการคิดของตัวเอง และรู้ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไรจึงจะเพิ่มศักยภาพของการคิด จึงเริ่มเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ที่จะทำให้เข้าใจว่าการจัดการปัญหาเชิงระบบต้องเข้าใจโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของระบบ โดยการเขียนแผนผังความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (วงจร Cause-Effect) อย่างชัดเจน
        ในวันที่สอง จะเป็นการนำหลักการคิดเชิงระบบมาแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีรูปแบบพฤติกรรมแตกต่างกันตามช่วงเวลา เช่น โบนัสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ยอดขายสูงขึ้นเสมอในช่วงสิ้นปี เป็นต้น และผู้เรียนยังได้ฝึกคิดองค์รวม ผ่านเทคนิคการประเมินสถานการณ์ที่ช่วยให้สามารถจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สุดท้ายผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ

 

รูปแบบการเรียนรู้

          การเรียนจะเน้นการปฏิบัติจริง โดยกลุ่มผู้เรียนในแต่ละส่วนงานจะทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสามารถหาแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยปฏิบัติไปในแต่ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ จนสามารถนำผลงานกลับไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงต่อไป เน้นภาคทฤษฎีและหลักการ 60% และภาคปฏิบัติ 40% ทั้งกรณีศึกษาตัวอย่าง และกรณีศึกษาจริงจากผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 1. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม
 2. ผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลจริงมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
 3. ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง
 • เน้นเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
 • ผู้สอนจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในแต่ละกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติ

 

เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • บุคลากรทั่วไป

 

ระยะเวลาอบรม  วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์

 

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ  น้อยสำลี  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพและนวัตกรรมองค์กร)
– Analytical Thinking
– Problem Solving and Decision Making
– Project Management
– Feasibility Study for Project Management
– LEAN and Operation Management

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ภาพรวมหลักสูตร
Growth & Fixed Mindset
Creative Confident
เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
13.00 – 16.00 น.
นิยาม Systematic Thinking
นิยาม Systems Thinking
ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
กระบวนการคิดเชิงระบบ
แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
13.00 – 16.00 น.
การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สรุปหลักสูตร
หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องนำปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในการทำงานมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
7,400 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,918)
– สมัคร 3 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION3
รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
– สมัคร 5 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION5
รับส่วนลดก่อน VAT 400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป
8,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=8,560)
Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น สมัคร 5 ท่านขึ้นไป/องค์กร
เลือกรับฟรีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท
รายละเอียดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2H9ZZ9M
*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สนใจสมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพ https://www.ftpi.or.th/member

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด