วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.
กำหนดการอบรมสัมมนา

OEE Real Time Monitoring and Improvement

วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ห้อง ซากุระ ชั้น L โรงแรม จัสมิน ซิติี้ สุขุมวิท 23
เวลา กิจกรรม
9.00 – 9.30 น. – ลงทะเบียน (รับหนังสือ Practical OEE 1 เล่ม ต่อ บริษัท)
9.30 – 10.00 น. – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อธิบายถึงภาพรวมแนวคิดของ
OEE Real Time Monitoring and Improvement Program
10.00 – 10.30 น. – อธิบายแนวคิด และหลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness :OEE)
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. – อธิบายแนวคิด และหลักการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(ต่อ)
(Overall Equipment Effectiveness :OEE)
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 13.45 น.
– นำเสนอหลักการของเทคโนโลยีการวัด และแสดงผล OEE
(OEE Real Time Monitoring) บริษัทที่ 1.
– ถาม – ตอบ
13.45 – 14.30 น.
– นำเสนอหลักการของเทคโนโลยีการวัด และแสดงผล OEE
(OEE Real Time Monitoring) บริษัทที่ 2.
– ถาม – ตอบ
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 15.30 น.
– นำเสนอหลักการของเทคโนโลยีการวัด และแสดงผล OEE
(OEE Real Time Monitoring) บริษัทที่ 3.
– ถาม – ตอบ
15.30 – 16.00 น.
– สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สรุปภาพรวมของการอบรมสัมมนา
– นำเสนอโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ(Consulting Program)
OEE Real Time Monitoring and Improvement Program
โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
********************************************

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร