วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้น  ผู้บริหารต้องมีการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง ให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้  การที่จะผลักดันให้แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการวางแผนงาน หรือจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   โดยแผนงานประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบแนวคิดของการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร
 • เพื่อให้ทราบเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่การกำหนดแผนงานเริ่มต้น การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง Workshop และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • วิทยากร คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน จากฝ่ายงานต่างๆ หรือผู้ที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายกลยุทธ์
 • นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 3 กันยายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การเตรียมตัววางแผน
 • Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
 • การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 • Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ
 • สรุป และถาม ตอบ