วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล  และการทำงานเป็นทีม  นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร จำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลัก 7C’s และทักษะที่สำคัญของการสื่อสารอย่างได้ผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • เพื่อให้เข้าใจหลัก 7C’s ในการสื่อสาร และทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูด เพื่อสื่อสารอย่างได้ผลและสร้างสรรค์

วิธีการอบรม

 • บรรยายประกอบการอภิปราย
 • กิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิสเตอร์ เดคอร์ จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการสื่อสารเพื่อประสานพลัง, การสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ผลงานเขียนหนังสือ 24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม, เก็บตก สุดยอดพลังบรรดาลใจใกล้ๆตัว เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่  12 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่  25 มิถุนายน2562

รุ่น 3 วันที่  17 กันยายน 2562

รุ่น 4 วันที่  12 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน
 • กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการสื่อสาร
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • กิจกรรม
13.00-16.00 น.
 • เทคนิคการฟัง การพูด เพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • หลัก 7C’s เพื่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • กิจกรรม
 • สรุป และถาม ตอบ