วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปรากฏการณ์ Digital Disruptive ทำให้โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน องค์กรเปลี่ยน และโจทย์ท้าทายคน HR เป็นอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบต่อการทำงานของคน HR อย่างไร และคน HR จะรับมือหรือสร้างโอกาสจากสถานการณ์นี้อย่างไร เพราะเริ่มไม่มั่นใจว่า “HR Service” รูปแบบเดิม จะยังสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานและการขับเคลื่อนขององค์กรได้อีกหรือไม่ ดังนั้น วันนี้เราจึงเริ่มเห็น HR หลายองค์กร ออกมาประกาศจะ “Big Change” ในลักษณะ บางอย่างต้องปรับ บางอย่างต้องยกเลิก บางอย่างต้องออกแบบใหม่  ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ “คนทำงาน” ทำงานออกมาได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและนำพาองค์กรผ่าคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ได้

ในหลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของ HR แบบเดิมๆ ที่ทำงานเชิงรับ มาเป็นเชิงรุกที่เข้าใจองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและเปิดมุมมองกับประเด็นใหม่ๆ ที่ HR ต้องเรียนรู้ก่อนใคร พร้อมทั้งเรียนรู้กับองค์กรชั้นนำที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความเข้าใจและทราบทิศทางของ Digital World Disruptive ที่ส่งผลกระทบต่อระบบงาน HR
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของคน HR ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง
 • เพื่อเรียนรู้กิจกรรมของ HR รูปแบบใหม่ที่ส่งผลสำเร็จกับองค์กร จากองค์กรชั้นนำต่างๆ

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายและยกตัวอย่างจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Human Resource
 • Show case และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจและมีบุคลากรที่ต้องบริหารจัดการ
 • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ต้องการจะพัฒนามุมมองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน HRM & HRD

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่  30 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่  6 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
 • Digital World ที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บทบาท HR กับการรับมือ Digital World
 • HR Challenges Issues ที่ส่งผลต่อองค์กร Digital World
  • Organizational Model
  • Culture Change
  • Modern Workplace Environment
  • Future Skills Development
 • ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้าน HR in Digital World

รุ่นนี้เต็มแล้ว