วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

ในอดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่ง หรือคนที่มี IQ สูง  (Intelligent Quotient) แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ชีวิตจริงคนเราเกี่ยวข้องกับการใช้  3Q  ในการทำงานและดำรงชีวิต  การพัฒนา 3Q จะช่วยส่งเสริมความสามารถ การอยู่ร่วมกับครอบครัว ผู้ร่วมงาน และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จได้

     EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

     AQ (Adversity Quotient) หรือความสามารถในการเผชิญและรับมือกับอุปสรรค เผชิญวิกฤติ

     MQ (Moral Quotient) หรือความฉลาดทางคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่จะได้เรียนรู้ เท่าทัน และสามารถจัดการ  3Q

ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 • ทราบแนวคิด และความสำคัญของ 3Q กับการทำงานและดำรงชีวิต
 • วิเคราะห์ลักษณะของตนเองจากแบบทดสอบ และแนวทางการปรับได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
 • ทราบเทคนิคการพัฒนาตนเองตามแนวทาง 3Q และปรับใช้ในการทำงานและชีวิตได้
วิธีการอบรม
 • บรรยาย ยกตัวอย่าง โดยให้หลักการ และตัวอย่างเชิงพฤติกรรม
 • กิจกรรม และแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง
 • วิทยากร : คุณวชิรา บุตรวัยวุฒิ
 • ปริญญาโท จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนียบัตร Self-Development จาก Day Top Institute สหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์ อุปนายก สมาคมนักจิตวิทยาคลินิคไทย อาจารย์บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท ด้านจิตวิทยาให้กับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 เมษายน 2562        รุ่น 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 24 กันยายน 2562       รุ่น 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • IQ และ 3Q กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Life Balanced)
 • มารู้จัก 3Q กันเถอะ
 • 3Q กับ ตนเอง ครอบครัว และการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย 3Q
 • EQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้

– เทคนิคการสร้าง Powerful Thinking, Effective Thinking

 • AQ กับการพัฒนาตนเอง โดยใช้เทคนิค CO2RE
 • MQ กับการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้
 • แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
 • สรุป และถาม ตอบ