วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การค้าระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและความปลอดภัย จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นสากล เพื่อสร้างเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วโลก และยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ ISO จึงพัฒนามาตรฐานสากล ISO45001 เริ่มประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2018 และจะมีระยะเวลาให้ดำเนินการปรับ Version สามปีนับจากวันที่ประกาศ ซึ่งจะครบในเดือนกันยายน 2018 นี้แล้ว

หลักสูตรนี้จะแนะนำข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 นอกจากนี้จะฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001:2018 และหลักของการตรวจประเมินภายใน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน  และวางแผนการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:2018

– สามารถเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน จัดทำรายการตรวจประเมิน (Checklist) เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:2018

– สามารถเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข CARs ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน สามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ ISO 45001:2018

– เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:2018

วิธีการอบรม

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม และตัวอย่างกรณีศึกษา

วิทยากร:

คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , ด้านความรับผิดขอบต่อสังคม , ด้านระบบมาตรฐาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ  อาทิ  ISO14001, OHSAS 18001

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร และหัวหน้างาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทบทวนข้อกำหนด ISO 45001:20188
 • ความหมายการตรวจประเมิน & กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน
 • หลักการตรวจติดตาม (Principles of Auditing)
วันที่สอง
 • ขั้นตอนการตรวจประเมิน
 • การจัดการโปรแกรมการตรวจติดตาม (Managing an Audit Program)
 • การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจประเมิน
 • กิจกรรมการตรวจติดตาม (Audit Activities)
 • การเขียนใบร้องขอให้มีการแก้ไข CARs และการรายงานผลการตรวจติดตาม
 • แบบทดสอบ
 • Q & A