วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ทักษะการนำเสนองาน เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดจากทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักการนำเสนอได้ จะต้องเข้าใจทักษะการสื่อสารอย่างแท้จริง มีความคิดเป็นตรรกะและรวบยอด Logical and Conceptual Thinking อย่างสร้างสรรค์ และมีบทบาทอย่างสูงในการเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่กำลังใจ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายใหม่ๆ กิจกรรมการปรับปรุง ประสานพลังความรู้ ความสามารถของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจที่นำเสนอ และทักษะการนำเสนอยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่ทำให้ผู้นำเสนอมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทักษะการนำเสนองานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของทักษะนำเสนอ ที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและองค์กร
 • มีวิธีการและเทคนิคในการนำเสนออย่างมีพลัง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์งานจริง
 • มีวิธีการและเทคนิคเรียนรู้ความคาดหวังของผู้ฟัง และโน้มน้าวใจให้บรรลุวัตถุประสงค์

วิธีการอบรม

บรรยาย กิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิสเตอร์ เดคอร์ จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการสื่อสารเพื่อประสานพลัง, การสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ผลงานเขียนหนังสือ 24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม, เก็บตก สุดยอดพลังบรรดาลใจใกล้ๆตัว เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

พนักงาน  หัวหน้างาน  ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่  6 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่  5 พฤศจิกายน 2562

เหมาะสำหรับ

-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และหัวหน้างานทุกท่าน

-พนักงานที่ต้องการประยุกต์ทักษะการสื่อสาร เพื่อการนำเสนอ

หัวข้อ

08.30-09.00 นลงทะเบียน
09.00-16.30 น.
 • องค์ประกอบและขั้นตอนในการนำเสนอ
 • การเปิด การเชื่อมโยง การปิด การนำเสนอ ด้วยเทคนิคที่สร้างความแตกต่าง
 • การออกแบบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สถานการณ์ ของกลุ่มผู้ฟังการนำเสนอ
 • เทคนิคการนำเสนอให้เห็นภาพ Visualize Presentation
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling และการออกแบบเนื้อหานำเสนอให้ชวนติดตาม
 • การออกแบบเนื้อหาการนำเสนอการเพิ่มผลผลิตในงาน แบบ Logical Thinking
 • เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ Participating presentation
 • การนำเสนอด้วยการสร้างประสบการณ์ Sale Experience
 • เทคนิคการเรียกความสนใจ อารมณ์ ความรู้สึก และโน้มน้าวให้ตัดสินใจ
 • เทคนิคการตั้งคำถาม การตอบคำถาม และการขจัดข้อโต้แย้งในการนำเสนอ