วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

KMA: Knowledge Management Assessment เป็นเครื่องมือตรวจประเมินระดับพัฒนาการของระบบการจัดการความรู้ (KM System Maturity) โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการสร้างแบบประเมิน   เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) นอกจากนั้นผลลัพธ์ของการประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการวางแผนและพัฒนาการจัดการความรู้ เป็น KM Roadmapที่เหมาะสมกับองค์กรได้

KMA จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่มีการนำ KM มาใช้ในองค์กรแล้วระยะหนึ่ง และต้องการทำความเข้าใจและนำแบบประเมินไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อทำการประเมินตนเองขององค์กร (Self-Assessment) สำหรับพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอีกช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาแบบตรวจประเมินการจัดการความรู้และกระบวนการตรวจประเมิน
 • เพื่อทราบแนวทางการนำแบบตรวจประเมินมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง

วิธีการอบรม

 • อบรมเชิงปฎิบัติการ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop)
 • วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ KMขององค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำแบบตรวจประเมินการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง
 • สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของแบบตรวจประเมินที่สอดรับกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินตนเองขององค์กรต่อไป

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 • หลักการประเมินองค์กร ด้วย Knowledge Management Assessment: KMA
 • ภาพรวม KMA Methodology
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 1 การนำองค์กร & Workshop
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ & Workshop
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า & Workshop
วันที่สอง
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ & Workshop
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร & Workshop
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ& Workshop
 • เกณฑ์การประเมินในหมวด 7 ผลลัพธ์
 • สรุปบทเรียน