วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ในการควบคุมคุณภาพนั้น การป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นย่อมส่งผลดีต่อองค์กรมากกว่าการแก้ไขหลังจากที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว ประเด็นสำคัญคือเราจะสามารถตรวจพบสัญญาณ ความผิดปกติของกระบวนการ เพื่อลงมือแก้ไขก่อนที่กระบวนการจะทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกมาเป็นจำนวนมากได้อย่างไร ซึ่งเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางสำหรับวัตถุประสงค์นี้ก็คือ Statistical Approach for QC (STF QC) นั่นเอง อีกทั้ง STF QC ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000  และ QS 9000 ด้วย

นอกจากนั้น STF QC ยังเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการ  ซึ่งเป็นดัชนีที่จะบอกว่ากระบวนการของเรามีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานได้ตามข้อกำหนดทางคุณภาพของลูกค้าหรือไม่

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความสำคัญ และแนวทางในการนำสถิติมาใช้ควบคุมคุณภาพ
 • สามารถสร้างแผนภูมิควบคุม และตีความหมายได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์หาความสามารถของกระบวนการได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
 • กรุณานำเครื่องคิดเลข มาเพื่อใช้ในการอบรม
 • วิทยากร: คุณกำพล กิจชระภูมิ

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Production Engineer) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineer) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ : อดีตที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความหมายของคุณภาพ
 • ความผันแปร
 • เครื่องมือพื้นฐานทางสถิติ
 • แนวคิดของแผนภูมิควบคุม
 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบ Variable
 • Workshop
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบ Attribute
 • Workshop
 • การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
 • Workshop
 • สรุปและถาม ตอบ