วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน     การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • รู้จักความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
 • รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 • เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: รุ่น 1 คุณกำพล กิจชระภูมิ

– วิทยากรที่ปรึกษาและมีประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงานต่างๆ

– มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิ  บริษัท สยามสแตนเลส สตีล จำกัด, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

 • วิทยากร: รุ่น 2 คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน

– อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing

– ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย :

– Process Analysis

– Operation

– Motion Analysis

 • กรณีศึกษา
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement)

เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)

– การจับเวลาโดยตรง

– การสุ่มงาน และ

– ระบบ PTS

 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ