21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability

สัมมนาวันที่
18 - 19 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

งานสัมมนาแห่งปีที่รวบรวมสุดยอด Practices และ เทรนด์การบริหารจัดการในทุกมิติ

จาก องค์กรผู้คว้ารางวัลระดับ World Class

The 21st TQA Winner Conference:

Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability

18-19 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท

ความเป็นเลิศนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร?

แนวคิดเรื่องความยั่งยืนมีความสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและองค์กรต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ก็พยายามที่จะปรับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

โมเดลการบริหารจัดการตามแบบฉบับของ The Baldrige National Quality Award (BNQA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งภาคผลิต บริการ การศึกษา การเงิน และ สาธารณสุข ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งผลลัพธ์ความสำเร็จไม่ใช่แค่ทางธุรกิจที่ดีขึ้นแต่ยังสามารถสร้างสมดุลที่ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Highlights
 • อัปเดตเทรนด์ความรู้การบริหารจัดการ จากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลักดันธุรกิจเดินหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 • Best Practices ที่รวบรวมเทคนิค เครื่องมือ และแนวทางการบริหารจัดการในทุกมิติ อาทิ บทบาทผู้นำขับเคลื่อนองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การจัดการลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจและการจัดการความรู้ การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • Exclusive Sharing โดยวิทยากรจากองค์กรระดับเวิลด์คลาส ที่ได้รับรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award 2021 จากประเทศสหรัฐอเมริกา The Charter School of San Diego และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน จากประเทศญี่ปุ่น Dr. Kim SCHUMACHER, Associate Professor, Institute for Asian and Oceanian Studies, Kyushu University, Japan
The 2022 Thailand Quality Award Winners are as follows:
 • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
 1. กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า

           (Thailand Quality Class Plus: Customer)

 1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร

           (Thailand Quality Class Plus: People)

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ

            (Thailand Quality Class Plus: Operation)

 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)
 1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณต้องไม่พลาด !!
 • ผู้บริหาร ที่ต้องการทางลัดสู่ความสำเร็จจากองค์กรตัวอย่างระดับประเทศ
 • ผู้บริหารและนักนโยบายและแผนในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม ที่มองหากลยุทธ์และโอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ
 • นักกลยุทธ์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ที่มองหาเทรนด์การบริหารจัดการในมิติต่างๆ
 • HRM และ HRD ที่มองหาแนวทางและเครื่องมือในการจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายผลิต ที่มองหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มองหาตัวอย่างการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ผู้ที่อยากอัปเดตเทรนด์การบริหารจัดการ หรือเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ
ร่างกำหนดการ
Day 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-09.15
Opening Remarks
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.15-09.45
Redefining Productivity for Sustainable Success
คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.45-10.15
Leadership Roles: Refinery Business, BCP
o     Transformation journey
o     Focus on Success, Innovation and Sustainability
o     Balance on Delivering Value and Result to Stakeholders
คุณธราดล เจริญวัฒน์อนันต์
ผู้จัดการส่วนผลิตพลังงาน
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10.15-10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.45
TQA Best Practices highlight: Innovation, Societal Contribution
o     การมุ่งสู่ Net Zero
o     Operations Excellence System
o     Workforce Engagement
คุณประภัตรา งามพรชัย
ผู้จัดการส่วนวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพโรงกลั่น
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.45-13.15
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-13.45
TQC Plus Operation highlight: การมุ่งเน้นความสำเร็จและการจัดการนวัตกรรม
o     กำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
o     การจัดโครงสร้างองค์กรแบบ TPM Matrix Organization
o     กระบวนการ Innovation Stage Gate
คุณฐิติวัจน์ ชูเจริญประกิจ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟีนอล
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13.45-14.15
TQC Plus Operation highlight: ประสิทธิผลของกระบวนและสนับสนุนชุมชน
o     การกำกับดูแลองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ LEAD Model
o     การขับเคลื่อนการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
o     Productivity, Cost และ Safety ที่โดดเด่นและเทียบเท่าองค์กรชั้นนำ
คุณประทีป จิตรประทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
14.15-14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45
TQC Panel Discussions:
Societal Contribution
คุณคเณศ วิศรุตพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจการตลาด
กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
o     Greenovative Products ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
o     InnoGreen Service Stations อนุรักษ์ทรัพยากร
o     สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการดูแลสิ่งแวดล้อม
Organizational Learning
คุณอนันต์ ทองเจือ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษาและบริหารโครงการ           
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
o     การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กร
o     PTT Innovation Boost Camp
o     การขยายผลการจัดการความรู้ขององค์กรสู่นวัตกรรม
ดำเนินรายการ: รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
15.45-16.15
Wrap Up & Key Takeaway
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Day 2 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-09.45
Performance Excellence Journey
Malcolm Baldrige National Quality Award 2021
Mr.Tim Tuter
Executive Director
The Charter School of San Diego: CSSD ซานดิเอโก้ 
CSSD เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนรายบุคคลในเกรด 7-12 โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น เปิดดำเนินการในปี 1994 โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเรียนที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาแบบปกติและกำลังมองหารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก มีสำนักงานใหญ่ในซานดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย
CSSD ถือเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐชั้นนำแห่งแรกที่ได้รับรางวัล Malcolm Baldrige ถึง 2 สมัยประเภท “การศึกษา” ในปี 2021 และเมื่อปี 2015 และยังเป็นโรงเรียนที่มีผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองใกล้เคียง 100% ตลอด 6 ปีต่อเนื่อง
09.45-10.00
Wrap up and Q&A
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.00-10.30
TQC Plus Customer highlight: ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
o     รับฟังและเรียนรู้ตลอดเส้นทางและวงจรชีวิตลูกค้า
o     สร้างห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้าอย่างครบวงจร (เช่น ระบบ TERAK)
o     พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (“ซ่อม สร้าง เสริม สานพลัง”)
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
10.30-11.00
พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-11.30

TQC Plus People highlight: การให้ความสำคัญกับบุคลากร
o     แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
o     การประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ
o     Career Management System ของบุคลากรและผู้นำในอนาคต
คุณโสรัต โสพรรณรัตน์
รองผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
11.30-12.00
TQC Plus People Insights: การให้ความสำคัญกับบุคลากร
o     การสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยม MAHIDOL
o     Global Talent Platform รองรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
o     เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-12.30
Wrap up & Key Takeaway
รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
12.30-14.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-14.30
Sustainable Development Goals: Learning to Act, Learning to Achieve
o     Sustainable Development Goals for Business Opportunity and Risk
o     Sustainable Development Goals for Education Achievement
By Dr. Kim SCHUMACHER
Associate Professor, Institute for Asian and Oceanian Studies
Kyushu University, Japan
14.30-14.45
Wrap up and Q&A
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.45-15.15
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.15
TQC Panel Discussions:
Customer Focus Excellence
ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
o     จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อให้มั่นใจถึงทักษะของบัณฑิต
o     แนวทางฝึกปฏิบัติและการสนับสนุนนักศึกษา
o     การประเมินผลเพื่อยืนยันสมรรถนะของบัณฑิต
Focus on Success
ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์       
คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
o     QS World Ranking; Medicine อันดับที่ 151-200
o     การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกระบวนการด้านการวิจัย และการสนับสนุนทรัพยากร
o     การกำกับติดตามผ่านระบบ PMS
ดำเนินรายการ: นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
16.15-17.15
Focus on Success
รศ. ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
o     การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่ปฏิบัติตามระบบการนำองค์กร NS-LS
o     ระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงาน NS-PMAIS
o     สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อองค์ความรู้และนวัตกรรม
Customer-focused Excellence
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
o     การรับฟังลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคตที่หลากหลาย
o     การเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาดทำให้เกิดนวัตกรรมด้านหลักสูตร
o     การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดำเนินรายการ: นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
17.15-17.40
Key Take away and Prepare Organization for Change in 2023 TQA Criteria
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

                                                                                

ค่าธรรมเนียมตลอด 2 วัน (ยังไม่รวม VAT 7%)
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมบุคคล
ท่านละ 5,500 บาท
Package 5 ท่าน
องค์กร/คณะละ 22,500 บาท
Package 10 ท่าน
องค์กร/คณะละ 39,500 บาท
Package 20 ท่าน
องค์กร/คณะละ 65,000 บาท

**ราคา Package สงวนสิทธิ์ ออกใบกำกับภาษีใบเดียว ภายใต้ชื่อหน่วยงานเดียวกัน

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ   Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า  ชื่อบัญชี
  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566  โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-619-5500 ต่อ 432–433 (ประภาพร, สุภารัตน์)
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร), 092-264-4891, 095-252-0693 สุภารัตน์
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th www.ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles