SE-SPN : Drive for Excellence: Strategic Planning - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SE-SPN : Drive for Excellence: Strategic Planning

วันที่อบรม
29 - 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

PROMOTION

Promotion: สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ราคาคนละ 8,500 บาท

 • This event has passed.


สามารถนำความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) และการบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติผ่านวิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงินอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการในการบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการที่สำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตาม
 • ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลยุทธ์ตามแนวทางของเกณฑ์ TQA/ EdPEx/ PMQA/ Core Business Enabler/ SE-AM
 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

Course Outline: (ตอบวัตถุประสงค์)

 • เจาะลึกการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
 • กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) และเครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
 • หลักการที่สำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เช่น วิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วิธีการในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร และการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์
  2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และการนำ Business Model Canvas ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ แข่งขัน และการกำหนด Intelligent Risk
  3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์กับองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น Balanced Score Card & KPI
  4. การออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) และเครือข่ายอุปทาน (Supply Network) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
   เชิงกลยุทธ์
  5. การบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ ให้เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
  6. การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติผ่านวิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงินอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
  7. การปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบรรลุ
  8. กระบวนการสำหรับใช้ในการประเมินและติดตามของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ :
สามารถนำความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และเครื่องมือการจัดการที่สำคัญ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างบูรณาการ ตลอดจนการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้แก่บุคลากร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


Learning Method
:

 

 

 

 

 

ระยะเวลา: 2 วัน
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566

วิทยากร :
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง ประเด็นการบรรยาย
09.00 – 10.30 เจาะลึกการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
10.45 – 12.00 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
13.00 – 14.30
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เช่น วิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์
 • ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วิธีการในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร และการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์
14.45 – 16.00
 • การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และการนำ Business Model Canvas ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน และการกำหนด Intelligent Risk
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนำ
วันที่สอง ประเด็นการบรรยาย
09.00 – 10.30 น.
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น Balanced Score Card & KPI
 • การออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) และเครือข่ายอุปทาน (Supply Network)
10.45 – 12.00
 • การบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว
13.00 – 14.30
 • กระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติ
 • วิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงิน
14.45 – 16.00
 • การปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบรรลุ
 • กระบวนการสำหรับใช้ในการประเมินและติดตามของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 • ประชุมกลุ่ม/ นำเสนอวิธีการในการบูรณาการกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท
Promotion : สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ราคาคนละ 8,500 บาท

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432

วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจLatest Course


Latest Articles