ESG Creative Camp :ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation: from Ego to Eco System - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

ESG Creative Camp :ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation: from Ego to Eco System

สัมมนาวันที่
23 - 24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 8:30-17:00 น.
Creative Camp ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

PROMOTION

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 12,500 บาท

  • This event has passed.

ESG Holistic Inside-Out & Outside-In Leadership Transformation: from Ego to Eco System
โปรแกรมเพื่อผู้นำและทีมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ( ESG ) โดยมั่งเน้นให้เกิดความสุขจากภายใน
Tags:

Latest Course


Latest Articles