PHD-1 : Enhancing Organizational Productivity through Human Development (ยกระดับผลิตภาพองค์กร เสริมศักยภาพบุคลากรผ่าน Productivity Gamification)New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PHD-1 : Enhancing Organizational Productivity through Human Development (ยกระดับผลิตภาพองค์กร เสริมศักยภาพบุคลากรผ่าน Productivity Gamification)New

วันที่อบรม
22 - 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 22,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

 • บุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันการดำเนินงานขององค์กร สู่การพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • บุคลากรทุกระดับจำเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาทของตนเอง และการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร
 • การดำเนินงานของอย่างมี Productivity เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรในองค์กรทุกระดับ

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหารองค์กร / ฝ่ายพัฒนาบุคลากร / ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Productivity) ได้เรียนรู้หลักการของ Productivity ในมุมมองของการบริหารจัดการ การปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิธีการ/เครื่องมือ (Productivity Tools) ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ที่นำไปสู่การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม รวมถึงมีการทำ Workshop ด้วย Case ขององค์กร ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของ Productivity ต่อทิศทางธุรกิจ และเป้าหมายองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนถึงการดำเนินงานและการผลักดัน Productivity ขององค์กร
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพเหมาะสมกับองค์กร
 • เพื่อให้มีแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน Productivity ขององค์กร

 

เหมาะสำหรับ :

 • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
 • ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ผู้รับผิดชอบด้านการผลักดันโครงการด้านผลิตภาพขององค์กร

(รับสมัครองค์กรละ 3-5 ท่าน / ทำ Workshop รายองค์กร ด้วย Case ขององค์กร)

ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 22-23 พ.ย. 66

ค่าธรรมเนียม
ราคาต่อ 3 ท่าน/องค์กร = 22,500 บาท (ราคายังไม่รวม vat)

 

วิทยากร : อ.สุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement, Smart People Smart Work, QCC Facilitator, 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

Course Outline : (ตอบวัตถุประสงค์)
Day 1

 • Productivity Self Assessment:สำรวจสถานะการดำเนินงาน Productivity ขององค์กร ทั้งในด้านของ
  • แนวทางการดำเนินงาน / Tools & Techniques
  • ด้านบุคลากร
  • ด้านผลการดำเนินงาน

  รูปแบบ (ตอบคำถาม / Group Discussion / Sharing)

 • Business Game :เรียนรู้หลักคิด Productivity เชื่อมโยงกับทิศทางธุรกิจขององค์รกร
  บทเรียนที่ได้จากเกมคือ ความสำคัญของ

  • การทำงานอย่างเป็นระบบ
  • การปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ Productivity ต่างๆ
  • การพัฒนาบุคลากร และหัวหน้างาน
  • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และพนักงานจะทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข

Day 2

 • การดำเนินงาน Productivity ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  • เรียนรู้หลักการเครื่องมือ Productivity ผ่านเกมและกิจกรรม
  • แนวทางการประยุกต์ใช้ Productivity Tools อย่างเหมาะสม
 • การผลักดันผลิตภาพ ผ่านการพัฒนาหัวหน้างาน
  • เรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • การสร้างความผูกพันของพนักงาน ที่นำไปสู่การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีผลิตภาพ
 • การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร

Workshop : ปิด Gap ปัญหา พัฒนา Productivity ขององค์กร

  • วางแผนการดำเนินงาน Productivity ขององค์กร
  • วางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ)
E-mail : training@ftpi.or.th

 

วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles