SE-HCM : Drive for Excellence : Human Capital Management - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SE-HCM : Drive for Excellence : Human Capital Management

วันที่อบรม
19 - 20 ธันวาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

PROMOTION

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ราคาคนละ 8,500 บาท

เจาะลึกถึงแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์ Core Business Enabler/ SE-AM
 • ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ TQA/EdPEx/ PMQA
 • ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)
 • เพื่อปิด Gap และยกระดับผลการดำเนินการด้าน HCM ตามข้อสังเกตุของผู้ตรวจประเมิน
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กร แนวโน้ม HR Global Trend เป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย ประเด็นการ Benchmark ด้าน HCM
 • เรียนรู้ Quick win ที่องค์กรต้องเร่งพัฒนาด้าน HCM และเครื่องมือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Change)

 

ประโยชน์

 • มีความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง, เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้อง และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566

 

วิทยากร :

 • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
  ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

 

Course Outline

 1. การนำมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาคุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
 2. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด HCM ที่ท้าทายที่สะท้อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ Strategy map ขององค์กร
 3. การบูรณาการเชื่อมโยง HCM กับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนแม่บทอื่นๆที่สำคัญ
 4. ระบบงาน และการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญด้านการบริหารทุนมนุษย์
 5. กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์และกรณีตัวอย่าง เช่น ขีดความสามารถและอัตรากำลัง ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งและคนเก่ง และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 6. กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมด้าน HCM และกรณีตัวอย่าง เช่น Employee Experience , Core Value , Corporate Culture , HR Change รองรับ Organizational Change และ HR Business Partner
 7. การวิเคราะห์และการคาดการณ์ทรัพยากรบุคคล (HR Analysis & Analytics) เพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผนและตัดสินใจ
 8. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับ เช่นการใช้ผลการดำเนินงาน การเปรียบเทียบ ผลการสำรวจหรือวิจัย คู่แข่งหรือคู่เทียบ
 9. แนวทางและเทคนิคการเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้าน HCM เช่น เพื่อ Tracking เข้าสู่ระบบการรายงานผล/ การเขียน Application Report
 10. ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

 

Learning Method:

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง
09.00 – 10.30
 • การพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
10.45 – 12.00
 • เทคนิค/ วิธีการในการบูรณาการเชื่อมโยง HCM กับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนแม่บทอื่นๆที่สำคัญ
 • การออกแบบระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญด้านการบริหารทุนมนุษย์
13.00 – 14.30
 • การทบทวนสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงด้าน DT
 • เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
14.45 – 16.00
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ
วันที่สอง
09.00 – 10.30 น.
 • ประเด็นพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์และและตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
10.45 – 12.00
 • สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 • เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
13.00 – 14.30
 • แนวทางและเทคนิคการเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้าน HCM เช่น เพื่อ Tracking เข้าสู่ระบบการรายงานผล/ การเขียน Application Report
14.45 – 16.00
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,165 บาท
Promotion : สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ราคาคนละ 8,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผลหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles