Data Analytics for Business การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 7 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Data Analytics for Business การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 7

วันที่อบรม
26 - 27 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ยุคของการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) หรือที่เราเรียกว่า Big Data ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data & Data Analytics ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ การฟังเสียงลูกค้า การนำเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า การพยากรณ์ยอดขายสินค้า นำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ เป็นต้น

กุญแจของความสำเร็จนั้นอยู่ที่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง


ระยะเวลาฝึกอบรม

26 – 27 กันยายน 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics
 • เข้าใจรูปแบบของการทำ Data Analytics
 • เรียนรู้และสามารถนำกระบวนการและขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
 • สามารถนำ Tools และแนวความคิดในการแสดงผล (Data Visualization) ไปใช้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel และ Power BI*ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม
  **ผู้เข้าอบรมรบกวนเตรียม Notebook 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทำ Workshop

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย / แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สนใจการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม

 • Introduction & Importance of Big Data and Data Analytics for Business
 • การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Organization Data Management)
 • หลักคิดด้านการสร้าง Data Driven Culture ก้าวแรกสู่การใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • การใช้แผนที่นำทาง (Digital Transformation Roadmap) เพื่อการกำหนดทิศทาง และวางเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
 • เทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Technology and Tools) เพื่อการจัดทำโครงการด้านวิทยาการข้อมูล
 • การระบุแหล่งของข้อมูล ประเภทและแหล่งของข้อมูล และการวัดคุณภาพข้อมูลจากการปฏิบัติงานของธุรกิจ
 • การนำเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล (Data Pre-Preparation) การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data Transformation)
  เพื่อนำมาวิเคราะห์
 • เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Data Management Tools)
 • ฝึกปฏิบัติการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization)
 • ขั้นตอนและวิธีการพัฒนางานบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis)
 • ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data Preprocess)
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองรูปของข้อมูล (Dashboard) เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

           หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วิทยากร
ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)

 

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
 • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลสากล (ICDL KUSRC)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (DAT)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียม
13,000 บาท / ท่าน (ยังไม่รวม Vat 7%)
สมาชิกสถาบัน รหัส TP รับส่วนลด 5% / รหัส FI รับส่วนลด 3%

 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 458

วิทยากร

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)Latest Course


Latest Articles